Rehabilitación Vivienda unifamiliar

Autor: Albañileria tradicional

 

 

Ano 2011
Lugar Anceis [Cambre]
Autores Ramón Fernández Sánchez
Carlos Rico Caramés
Miguel Ángel Fernández Souto
Superficie Construída 229m2
Orzamento E.M.

Empresa Construtora

750€/m2

Albañilería Tradicional S.L.

A vivenda construíuse a principios de século XIX, coa técnica e materiais do momento, pedra e madeira do lugar; douscentos anos despois rehabilítase respectando e mantendo os criterios do sistema construtivo tradicional galego. Consérvanse os elementos que manteñen as súas capacidades resistentes e funcionais, os cerramentos exteriores e a estrutura interior, realizados mediante muros de mampostería de pedra, e reconstrúense forxados e teito, de estrutura de madeira.

Respéctase a compartimentación orixinal, adecuando os usos ao novo programa de necesidades, achegando continuidade entre os espazos e maior aproveitamento funcional, para adecuar a vivenda á necesidade e modo de vida dos seus futuros habitantes. O desfrute do espazo exterior e a adaptabilidade ao número de usuarios, foron condicionantes para ordenar a relación das estancias segundo o soleamento e espazos da parcela, variando gradualmente a privacidade segundo momento do día.

Dentro da casa a madeira e a pedra están presentes en todas as estancias. Combínase claridade e calidez dos acabados coa madeira [ao natural e tratada con lasur branco] e a pedra.

Ao exterior a imaxe tradicional mantense, modernizándose coa regularización dos ocos e a cubrición dos novos espazos en cinc.

Year 2011
Place Anceis
Cambre [A Coruña]
Authors Ramón Fernández Sánchez
Carlos Rico Caramés
Miguel Ángel Fernández Souto
Built area 229m2
Full budget

Contruction company

750€/m2

Albañilería Tradicional S.L.

The house was built in the early nineteenth century, with the technique and materials of the time, place stone and wood, two hundred years later it will be rehabilitated respecting and maintaining the criteria of traditional Galician construction system. Elements are retained remain resilient and functional capabilities, the exterior walls and the interior structure, made with stone masonry walls and floors and ceilings are reconstructed, wooden structure.

It respects the original partitioning, matching uses the new program needs, providing continuity between functional spaces and better use, to adapt to the need of housing and lifestyle of its future inhabitants. The enjoyment of the outdoor space and adaptability to the number of users, were conditions to order the relationship stays in the sunlight and spaces of the plot, transitioning privacy as time of day.

Indoors wood and stone are present in all rooms. It combines the clarity and warmth of wood [natural and treated the white lasur] and stone [the natural and bleached silicate paint].

Outside the traditional image is maintained, modernized with the regularization of the holes and the cover of the new spaces in zinc.

Año 2011
Lugar Anceis [Cambre]
Autores Ramón Fernández Sánchez
Carlos Rico Caramés
Miguel Ángel Fernández Souto
Superficie Construída 229m2
Presupuesto E.M.

Empresa Contructora

750€/m2

Albañilería Tradicional S.L.

La vivienda se construyó a principios de siglo XIX, con la técnica y materiales del momento, piedra y madera del lugar; doscientos años después se rehabilita respetando y manteniendo los criterios del sistema constructivo tradicional gallego. Se conservan los elementos que mantienen sus capacidades resistentes y funcionales, los cerramientos exteriores y la estructura interior, realizados mediante muros de mampostería de piedra, y se reconstruyen forjados y techo, de estructura de madera.

Se respeta la compartimentación original, adecuando los usos al nuevo programa de necesidades, aportando continuidad entre los espacios y mayor aprovechamiento funcional, para adecuar la vivienda a la necesidad y modo de vida de sus futuros habitantes. El disfrute del espacio exterior y la adaptabilidad al número de usuarios, fueron condicionantes para ordenar la relación de las estancias según el soleamiento y espacios de la parcela, variando gradualmente la privacidad según momento del día.

Dentro de la casa la madera y la piedra están presentes en todas las estancias. Se combina claridad y calidez de los acabados con la madera [al natural y tratada con lasur blanco] y la piedra.

Al exterior la imagen tradicional se mantiene, modernizándose con la regularización de los huecos y la cubrición de los nuevos espacios en cinc.

Añadir a favoritos el permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *