Vivienda – estudio en As Lagoas

Ano 2010
Lugar As Lagoas
A Coruña
Superficie Construida 152 m2
Orzamento completo 60.000€

O local era un antigo almacén de vidro, que dispuña dunha pequena oficina na fachada sudoeste, e almacén e garaxe na fachada posterior. A vella construción presentaba deficiencias nas prestacións térmicas, que foron o primeiro que se abordaron.

A reforma do local debía cumprir unha serie de condicionantes que permitiran a modificación do seu uso no tempo. Durante a súa primeira etapa o local sería despacho profesional de servizos de publicidade, deseño e arquitectura, con estancias de recepción, traballo, descanso, e un despacho independente. Posteriormente o local pasaría a ser de uso residencial, cun pequeno programa de salón – cociña, dormitorio, baño, aseo e pequeno despacho, con outro dormitorio independente. A reforma realizouse tendo en conta este cambio de uso, de maneira que non fose necesaria unha posterior intervención.

As zonas organizáronse en sentido lonxitudinal do local, buscando a continuidade entre espazos e iluminación desde as dúas fachadas. O local ten dobre orientación, ao sudoeste atópase a nivel de planta primeira, cara a onde se situarán os dormitorios, e ao norte, que se atopa en nivel de planta baixa, a sala e o despacho. Buscábase relacionar as estancias e reducir as compartimentacións ao máximo para gañar fluidez espacial, así que se optou por aloxar nun volume de menor altura os locais húmidos, e manter a relación entre o resto de estancias, con elementos traslúcidos ou correderos. Desta maneira permítese a entrada de luz desde a fachada máis asollada até as estancias máis afastadas a esta.

Nesta fachada de planta baixa, situada na rúa posterior, mantense o oco preexistente e ábrense novas xanelas, altas, que dean entrada de luz natural e manteñan un grao de privacidade. Componse unha sinxela fachada na que remarca o acceso ao despacho.

A reforma executouse en tres meses, intervindo primeiro no acondicionamento enerxético, acústico e térmico, e instalacións. Empregáronse os materiais acordes coa edificación e orzamento (cerámicos, madeira, vidro, cartón xeso e poliestireno) combinando, en exterior e interior, branco, gris e laranxa. Puidéronse reempregar vigas metálicas da antiga cristalería, que, aproveitando a altura do local, serviron para acondicionar sobre o volume dos servizos, un espazo de descanso.

Year 2010
Place As Lagoas
A Coruña
Built area 152 m2
Full budget 60.000€

The place was an ancient warehouse of glasses, that had of a small office in the façade south west, and warehouse and garage in the back façade. The old construction presented thermical deficiencies, and that was the first problem to solve.

The project had to resolve some conditionings that allowed the modification of his use in the time. During his first stage the venue would be professional office of services of advertising, design and architecture, with a reception, working room, rest room, and an independent office. Later the venue would become of residential use, with a small program of living room – kitchen, bedroom, two bathrooms, and small office, with another independent bedroom. The reform realised taking into account this change of use, so that it did not go necessary a back reform.

The zones organised in longitudinal sense of the venue, looking for the continuity between spaces and illumination from the two façades. The venue has double orientation, the south west is at level of first plant, where the bedrooms could result more confortable, and north, at ground level, the sitting room and the office. It looked for relate the stays and reduce the divisions to the maximum to win space fluidity, so we projected a lower volume for the humid rooms, and keep the relation between the rest of stays, with translucent or sliding elements. This configuration allows the entrance of light from the sunniest façade until the coldest room.

In this façade of low plant, situated in the back street, keeps the pre-existing door and open new windows, higher, that give natural sunlight and privacity. It composes a simple façade in which it remarks the access to the office.

The reform executed in three months, taking part first in the energetic conditioning, acoustic and thermal, and installations.

Año 2010
Lugar As Lagoas
A Coruña
Superficie Construida 152 m2
Presupuesto completo 60.000€

El local era un antiguo almacén de cristales, que disponía de una pequeña oficina en la fachada suroeste, y almacén y garaje en la fachada posterior. La vieja construcción presentaba deficiencias en las prestaciones térmicas, que fueron lo primero que se abordaron.

La reforma del local debía cumplir una serie de condicionantes que permitiesen la modificación de su uso en el tiempo. Durante su primera etapa el local sería despacho profesional de servicios de publicidad, diseño y arquitectura, con estancias de recepción, trabajo, descanso, y un despacho independiente. Posteriormente el local pasaría a ser de uso residencial, con un pequeño programa de salón – cocina, dormitorio, baño completo, aseo y pequeño despacho, con otro dormitorio independiente. La reforma se realizó teniendo en cuenta este cambio de uso, de manera que no fuese necesaria una reforma posterior.

Las zonas se organizaron en sentido longitudinal del local, buscando la continuidad entre espacios e iluminación desde las dos fachadas. El local tiene doble orientación, al suroeste se encuentra a nivel de planta primera, hacia donde se situarán los dormitorios, y al norte, que se encuentra en nivel de planta baja, la sala y el despacho. Se buscaba relacionar las estancias y reducir las compartimentaciones al máximo para ganar fluidez espacial, así que se optó por alojar en un volumen de menor altura los locales húmedos, y mantener la relación entre el resto de estancias, con elementos traslúcidos o correderos. De esta manera se permite la entrada de luz desde la fachada más soleada hasta las estancias más alejadas a ésta.

En esta fachada de planta baja, situada en la calle posterior, se mantiene el hueco preexistente y se abren nuevas ventanas, altas, que den entrada de luz natural y mantengan un grado de privacidad. Se compone una sencilla fachada en la que remarca el acceso al despacho.

La reforma se ejecutó en tres meses, interviniendo primero en el acondicionamiento energético, acústico y térmico, e instalaciones. Se emplearon los materiales acordes con la edificación y presupuesto (cerámicos, madera, vidrio, cartón yeso y poliestireno) combinando, en exterior e interior, blanco, gris y naranja. Se pudieron reutilizar vigas metálicas de la antigua cristalería, que, aprovechando la altura del local, sirvieron para acondicionar sobre el volumen de los servicios, un espacio de descanso.

Añadir a favoritos el permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *