Infografía

En balune representamos calquera proxecto de calquera escala. Facilitamos a comprensión dunha idea cos medios que sexan necesarios: imaxe virtual [conceptual, fotorrealista, montaxe…], vídeo, infografía, planos, panoramas interactivos, ou debuxos.

Traballamos co máximo compromiso, respectando sempre os plazos acordados. Mostramos previsualizacións e diferentes opcións de cámaras, texturas, luces, etc, para chegar a obter o mellor resultado dacordo co cliente.

Puedes solicitar información sin compromiso en contacto.

No menú despregable da dereita podes escoller entre as categorías dos proxectos representados.

In balune represent any project of any scale. We facilitate the understanding of an idea with the means that are necessary: virtual image [conceptual, realistic, collage…], video, infografía, planes, interactive panoramas, or drawings.

We work with the maximum commitment, respecting always the agreed terms. We send images in progress and different options of cameras, textures, lights, etc, to obtain the best result in accordance with the customer.

You can request information without commitment in contact.

In the menu of the right side can choose between the categories of the projects represented.

En balune representamos cualquier proyecto de cualquier escala. Facilitamos la comprensión de una idea con los medios que sean necesarios: imagen virtual [conceptual, fotorrealista, montaje…], video, infografía, planos, panoramas interactivos, o dibujos.

Trabajamos con el máximo compromiso, respetando siempre los plazos acordados. Mostramos previsualizaciones y diferentes opciones de cámaras, texturas, luces, etc, para llegar a obtener el mejor resultado de acuerdo con el cliente.

Puedes solicitar información sin compromiso en contacto.

En el menu de la derecha puedes escoger entre las categorías de los proyectos representados.

 

Comentarios cerrados