arquitectura

aq_foto_0

Ramón Fernández Sánchez está ao fronte da sección arquitectura de balune.

Con experiencia en diversas e variadas tipoloxías de proxectos, apostamos por un proceso ordenado e consensuado co usuario.

Dende 2012 leva a práctica da construción á cooperativa Hábitat Social, da que tamén é socio fundador.

>Formación
Arquitecto [2008] e mestrado universitario en urbanismo [2012] pola Universidade da Coruña.

Asiste a diversos cursos, conferencias e obradoiros, sendo destacables o Encontro Internacional de Cartografía Cidadá, a Rede de Ensino en Infografía e Arquitectura, o Obradoiro cartográfico con Iconoclasistas, e curso de Técnico auxiliar de Deseño gráfico [2009] e o II Curso de rehabilitación e revitalización urbana en Galiza [2012].

>Laboral
En 2004 comeza a colaborar no estudo Freire y Vincent arquitectos [A Coruña] desenvolvendo proxectos de execución e concursos, até 2007.
Rematada a carreira traballa durante uns meses en Porto co estudo 100 planos.
Desde Setembro de 2009 colabora no estudo MMASA e para a plataforma “a cidade dos barrios” até finais de 2010, levando o desenvolvemento da investigación e colaborando en varias accións participativas na cidade, principalmente en “Inserción de espazos de convivencia” e “Entre o movemento”, co Grupo DoDó.

>Actividades
Durante catro anos colabora con Arquitectos sen fronteiras, desde cooperación local, na organización de exposicións, conferencias, talleres e concursos. Neste período cabe destacar o ciclo “Distrito Activo”, concurso e conferencias ao redor da participación cidadá nos continuos procesos de cambio, construción e xestión da cidade, en 2008.
Participa activamente na Rede Dereitos Sociais da Coruña, entre os numerosos actos, destacar a reflexión e plasmación de problemas da cidade na “Cartografía Critica de Coruña” [2009]; a campaña de estudo e reflexión dos procesos de xestión da cidade en Dereito a cidade [2010]; e a “Cartografía Crítica de Galiza” [2012].

Membro fundador de Hábitat Social cooperativa galega [2012].
En 2011, xunto Bea C. Barros funda balune, onde desenvolve a súa actividade profesional.

>Actualidade

Na actualidade centra os proxectos e obras de arquitectura na cooperativa Hábitat Social, reservando en balune as actividades de representación arquitectónica, mediante imaxe e vídeo virtual.

Ramón Fernández Sánchez It is the attendant of the section architecture of balune.

With experience in diverse and varied typologies of projects, bet by an orderly and consensus process with the user.

Since 2012 does the practice of the construction in the cooperative Habitat Social, of which also is partner founder.

Architect [2008] and postgraduate in urbanism [2012] at the University of A Coruña.

He assists to diverse courses, conferences and workshops, being remarkable the International Meeting of Citizen Cartography, the Network of Education in Inphography and Architecture, the Cartographic workshop with Iconoclasistas, and the Graphic Design Technician course.

In 2004 begins to collaborate in the study Freire and Vincent architects [A Coruña] developing projects of execution and competitions, until 2007.
Finished the studies works during some months in Porto with the study 100 planos.
From 2009 collaborates in the study MMASA and for the platform “a cidade dos barrios” (=the city of neighbourhoods) until the end of 2010, development of the investigation and collaborating in several participatory actions in the city, mainly in “Insertion of coexistence spaces” and “Among the movement”, with the Grupo DoDó.

Activities
During four years collaborates with Architects without borders, from local cooperation, in the organisation of exhibitions, conferences, workshops and competitions. In this period fits to stand out the cycle “Active district”, contest and conferences around the citizen participation in the continuous processes of change, construction and management of the city, in 2008.
It participates actively in the Rede Dereitos Sociais (=Social Rights Network) of A Coruña, between the numerous acts, stand out the studies and representation of problems of the city in the “Critic Cartography of A Coruña” [2009]; the campaign of study and reflection of the processes of management the city in “Dereito a cidade” [2010]; and the “Critical Cartography of Galiza” [2012].

Member founder of Hábitat Social cooperativa galega [2012].
In 2011, together Bea C. Barros create balune, where develops his professional activity.

Ramón Fernández Sánchez está al frente de la sección arquitectura de balune.

Con experiencia en diversas y variadas tipologías de proyectos, apostamos por un proceso ordenado y consensuado con el usuario.

Desde 2012 lleva la práctica de la construcción a la cooperativa Hábitat Social, de la que también es socio fundador.

>Formación
Arquitecto [2008] y máster universitario en urbanismo [2012] por la Universidad de A Coruña.

Asiste a diversos cursos, conferencias y talleres, siendo destacables el Encuentro Internacional de Cartografia Ciudadana, la Red de Enseñanza en Infografia y Arquitectura, el Obradoiro cartográfico con Iconoclasistas, curso de Técnico auxiliar de Diseño gráfico [2009] y el II Curso de rehabilitación e revitalización urbana en Galicia [2012].

>Laboral
En 2004 comienza a colaborar en el estudio Freire y Vincent arquitectos [A Coruña] desarrollando proyectos de ejecución y concursos, hasta 2007.
Terminada la carrera trabaja durante unos meses en Porto con el estudio 100 planos.
Desde Septiembre de 2009 colabora en el estudio MMASA y para la plataforma “a cidade dos barrios” hasta finales de 2010, llevando el desarrollo de la investigación y colaborando en varias acciones participativas en la ciudad, principalmente en “Inserción de espacios de convivencia” y “Entre el movimiento”, con el Grupo DoDó.

>Actividades
Durante cuatro años colabora con Arquitectos sin fronteras, desde cooperación local, en la organización de exposiciones, conferencias, talleres y concursos. En este período cabe destacar el ciclo “Distrito Activo”, concurso y conferencias en torno a la participación ciudadana en los continuos procesos de cambio, construcción y gestión de la ciudad, en 2008.
Participa activamente en la Rede Dereitos Sociais de A Coruña, entre los numerosos actos, destacar la reflexión y plasmación de problemas de la ciudad en la Cartografia Critica de Coruña [2009]; la campaña de estudio y reflexión de los procesos de gestión de la ciudad en Dereito a cidade [2010]; y la Cartografía Crítica de Galiza [2012].

Miembro fundador de Hábitat Social cooperativa galega [2012].
En 2011, junto Bea C. Barros crea balune, donde desarrolla su actividad profesional.

>Actualidad

En la actualidad centra los proyectos y obras de arquitectura en Hábitat Social, reservando en balune las actividades de representación arquitectónica, mediante imagen y video virtuales.

 

Comentarios cerrados